Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Historie a vývoj Homeopatické společnosti, z.s.

 

Homeopatická společnost byla založena v roce 2001 jako občanské sdružení poradců a příznivců homeopatie. Zakládajícími členy byli Jana Kobrlová, Jan Matyáš a Jiří Čehovský, který se stal prvním předsedou, v této funkci poté HS vedl dalších 14 let. 

V roce 2001 byl připravován a do parlamentu předán návrh zákona o zdravotní péči, který vymezoval jakoukoli činnost zlepšující zdraví (ad absurdum tedy i spánek) výhradně jen do rukou zdravotníků. Na upozornění Mgr. Čehovského a Homeopatické společnosti došlo k masivnímu vyjádření nesouhlasu, který byl vyjádřen zasláním více než 70 000 nesouhlasných dopisů a následně byl návrh zákona v parlamentu odmítnut. Šlo o historicky zřejmě nejvážnější pokus o zamezení činnosti léčitelů. HS dostala mnoho podporujících dopisů od jednotlivých poslanců v čele s tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem. viz. odpověď Václava Klause 

V roce 2005 byla připravena nová verze zákona o zdravotní péči, která narozdíl od předchozí verze rozumně oddělovala zdravotní péči garantovanou státem, regulovanou prostřednictvím zdravotnických zákonů a vykonávanou postupy lege artis, a metody péče o zdraví poskytované samoléčbou a tzv. léčitelskými metodami na základě tradičních znalostí. Homeopatická společnost nechala zpracovat analýzu k návrhu tohoto zákona, doporučila několik pozměňovacích návrhů, nicméně následně nebyl schválen.

V roce 2008 vznikl věcný záměr zákona o zdravotních službách. Právní rozbor už v této chvíli ukázal, že se nijak netýká léčitelů a jejich činnosti, nicméně některé jeho paragrafy čtené právními laiky z řad léčitelů vyvolávaly obavy, že bez oprávnění nemohou dělat léčitelské činnosti. To však vycházelo z nepochopení právního rámce zákona, který se týkal a týká pouze zdravotní péče garantované státem prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění a vykonávanou v zdravotnických zařízeních (tzv. zdravotní služby). Léčitelé se pohybují v širším právním rámci a to v oblasti péče o zdraví. Péče o zdraví je zčásti realizována státem garantovanými postupy (zdravotními službami), zbývající část péče o zdraví je realizována prostřednictvím státem negarantovaných činnosti, mezi které patří léčitelské metody i homeopatie. 

V roce 2009 nechala Homeopatická společnost zpracovat relativně rozsáhlý právní rozbor týkající se dopadů připravovaného nového Občanského zákoníku na homeopaty, resp. obecně léčitele. Z něj vyšlo, že v souladu s ústavním pořádkem a dříve nedefinovanými oblastmi dochází k definici Péče o zdraví a požadavky na jejich vykonávání s péčí řádného odborníka. Pojem Péče o zdraví je širší pojem, jedna jeho část je realizována státem garantovanými postupy vědecké medicíny, ostatní postupy péče o zdraví jako jsou tradiční léčitelské metody, homeopatie ad. jsou realizovány na základě svobodné volby za podmínek stanovených oddílem Péče o zdraví připravovaného Občanského zákoníku. Homeopatická společnost poslala do připomínkového řízené své pozměňovací návrhy týkající se zejména formy smlouvy o péči o zdraví, které jsou do dnes platné verze Občanského zákoníku zapracovány, resp. částečně byly vyřazeny. Občanský zákoník následně po přijetí vytvořil základní právní rámec, v němž se poskytování homeopatického poradenství pohybuje v současné době.

V roce 2011 sledovala Homeopatická společnost v rámci přípravy na druhé čtení v Poslanecké sněmovně parlamentu již dříve zmíněný připravovaný zákon o zdravotních službách. Opětovně jsme si nechali zpracovat právní rozbor, který potvrdil, že v rámci právního systému se zákon o zdravotních službách týká pouze zdravotnických služeb garantovaných státem. 

Na podzim 2014 došlo k rozšíření zprávy, že je homeopatie zakázána. Důvodem byla zpráva, že v zákoně o zdravotních službách je obsaženo, že k vykonávání zdravotní péče je třeba oprávnění (laicky řečeno). Tato zpráva vyvolala nejistotu, kterou Homeopatická společnost klidnila oznámením našeho právního náhledu podloženého dřívějšími právními rozbory. Ministerstvo zdravotnictví se snažilo paniku využít především mediálně, ale následně nikdo nezpochybnil, že léčitelství je legální.  Na přímý dotaz legálnost léčitelství v pořadu DVTV potvrdila náměstkyně pro legislativu Ministerstva zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, že léčitelé "jsou v pořádku". 

Tato situace ukázala, že přestože je právní postavení homeopatie a léčitelství obecně ve vyhovujícím stavu, není tento stav praktikujícím homeopatům dostatečně znám. Jako homeopaté (lékaři i nelékaři) se pohybujeme v právním rámci v současné době reprezentovaném zejména oddílem Péče o zdraví v Občanském zákoníku. 

V roce 2015 byly na shromáždění členů odsouhlaseny nové stanovy v souladu s občanským zákoníkem, novým předsedou HS byl zvolen Jan Matyáš. 

Od roku 2016 publikuje Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. v odborných časopisech analýzy a komentáře právního prostředí ČR v oblasti komplementární a alternativní medicíny neboli léčitelství, včetně homeopatie. Odkazy na některé z nich jsou se souhlasem autora uvedeny v části Právní rámec. 

V roce 2017 vydala Homeopatická společnost, z.s. Odborné vyjádření ve věci služeb odborníků na homeopatii, kteří nejsou lékaři. V něm jsou shrnuty zásadní argumenty odůvodňující legitimitu i legálnost praktikování homeopatického poradenstvtí v kontextu právního prostředí České republiky. Tento dokument je určen zejména k pochopení právní pozice homeopatie, nenahrazuje vysvětlení co je homeopatie a jaké jsou její principy. Využití najde především u právních profesionálů chápajících právní souvislosti, principy a odkazy v dokumentu uvedené. 

V roce 2017-18 je vedena korespondence se Státním ústavem pro kontrolu léčiv SÚKL ve věci návrhu vyřazení homeopatických léčiv z výdeje na recept. Podnět je veden snahou napravit rozpor §39 zákona 378/2007 Sb. o léčivech, kdy podle definice léčiva na recept nesplňují homeopatika nastavené podmínky. Dva ředitelé SÚKLu se však staví k tomu tak, že pokud to někdy bylo zaregistrováno (na žádost žadatele) na výdej na recept, nemohou to měnit - přestože se od té doby změnil zákon i další podmínky, třeba vědci oficiálně prohlašují viz.EASAC, že homeopatika nepůsobí více než placebo. 

V červenci 2018 rozhoduje druhý senát Nejvyššího správního soudu, že homeopatie není zdravotní službou, zamítá tedy názor Ministerstva zdravotnictví. Pro rozpor s částí úvahy prvního senátu NSS z předchozího roku bude o sporu, zda poskytování homeopatických služeb je či není zdravotní službou, rozhodovat rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Tomu také v srpnu 2018 zasíláme již dříve vypracované Odborné vyjádření.  

V říjnu 2018 jsme jako jedna ze tří léčitelských společností účastníky připomínkového řízení ve věci návrhu zákona o léčitelských službách. Připomínkovali jsme naprostou většinu bodů, většina z nich byla při přípravě druhé verze zohledněna. První ministerský návrh léčitelského zákona, důvodovou zprávu a připomínky zpracované výborem HS jsou na odkazech. Předseda spolku je pozván do platformy zástupců významných skupin léčitelství / oborů komplementární a alternativní medicíny, která má se zástupci ministerstva zdravotnictví jednat a domluvit podobu této oblasti.