Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Odkazy na zveřejněné odborné články Prof. JUDr. Iva Telce, CSc. 

(v některých případech je třeba stáhnout a poté otevřít celý časopis, článek vyhledat)

Právní status přírodních léčitelů  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3060814

Svoboda volby péče o vlastní zdraví: https://zdravotnickepravo.info/svoboda-volby-pece-o-vlastni-zdravi-acta-iuridica-olomucensia/

Postupy přírodních léčitelů ve světle práva: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/119/112

Nelékařská homeopatie před soudem: https://zdravotnickepravo.info/nelekarska-homeopatie-pred-soudem/

Další dějství nelékařské homeopatie před soudem: https://zdravotnickepravo.info/dalsi-dejstvi-nelekarske-homeopatie-pred-soudem/

Certifikace přírodních léčitelů: https://zdravotnickepravo.info/certifikace-prirodnich-lecitelu/ 

 

V prosinci 2018 vydává Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.  první monografii v České republice zaměřenou na Právo přírodního léčitelství. Dostupná například zde

Kniha představuje první českou monografii zabývající se právem přírodního léčitelství na pomezí práva, sociomedicíny, filozofie zdraví a náboženství. Publikace vychází z ústavně zaručené svobody volby péče o zdraví a z různých způsobů ochrany zdraví včetně přírodních nebo tradičních. Ústavní otázky jsou řešeny i na úrovni občanského práva, zdravotnického práva, živnostenského práva a dalších oborů včetně historických ohlédnutí a zahraničních a mezinárodních souvislostí.

Část práce je zaměřena na tradiční vědění jako předmět práva duševního vlastnictví. Pozornost je věnována též podrobnému rozboru právního postavení přírodních léčitelů a způsobů jejich působení na zdraví.

Podstatná část je zaměřena na možnost plnění závazku péče o zdraví podle občanského zákoníku. Autor si všímá i současných soudních sporů o nelékařskou homeopatii a kriticky nahlíží na nekalé praktiky v péči o zdraví.

Práce pojednává též o legislativních vyhlídkách v této profesní oblasti u nás; volně souvisí s přípravou vládního návrhu zákona o léčitelských službách.

Tematická pokračování budou následovat v připravovaných knihách Právo komplementární a alternativní medicíny a Kontroverze práva, zdraví a rodiny.

   

Právní rámec pro praktikování homeopatie v ČR z pohledu Homeopatické společnosti, z.s

Občanský zákoník je univerzální normou, pokud v nějaké oblasti chybí konkrétní právní úprava. Pro homeopatii neexistuje speciální právní úprava, taktéž neexistuje pro léčitelské postupy obecně. Občanský zákoník obecně zdůrazňuje odbornost a povinnost jednat s péčí řádného odborníka v daném oboru. Také klade důraz na poctivé jednání. V neposlední řadě připomíná v §2 nadřazenost hodnot Listiny základních práv a svobod (např. svoboda myšlení, světonázoru, povolání) nad vše, co není výslovně zákonem zakázáno. 

Základní právní rámec veškeré péče o zdraví se nachází v oddílu Péče o zdraví v Občanském zákoníku, § 2636-2651. Hlavními body je povinnost poučit klienta o charakteru poskytované služby, povinnost postupovat s péčí řádného odborníka v souladu s pravidly svého oboru a povinnost vést záznamy. 

Homeopatický poradce pracuje s tzv. citlivými údaji, je povinen řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.resp. od 25.5.2018 mít zaveden systém GDPR - nařízení EU o Obecné ochraně osobních údajů.

Homeopatické poradenství je realizováno v prostředí působnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V roce 2000 sice došlo k odstranění volné živností Přírodní léčitelství ze seznamu živností a v § 3 se píše, že "Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob...  2a)...přírodních léčitelů", ale vzhledem k tomu, že zvláštní zákony dosud neexistují, je i nadále činnost léčitelů vč.homeopatů realizována prostřednictvím živnostenského zákona jako Poskytování služeb osobního charakteru.

Dalšími právními předpisy, s jejichž obsahem má být homeopatický poradce seznámen, jsou zákon o lécích, předpisy týkající se účetnictví atd. 

Homeopatie je oprávněně považována za velmi bezpečnou metodu, netoxickou a neinvazivní. Obvykle je využívána klienty na základě jejich svobodné vůle pečovat o zdraví nejenom prostřednictvím materialisticky (vědecky) pojatého systému zdravotní péče, ale doplňkově také působením na vitální úroveň ovlivnitelnou homeopatickými přípravky. 

Homeopatický poradce neodrazuje klienty od využívání postupů zdravotní péče poskytované zdravotnickým systémem. 

Pro lékaře: podle zákona o zdravotních službách je možné odchýlit se od uznávaných medicínských postupů po souhlasu pacienta za předpokladu, že metoda je klinicky zavedená v zemích EHP nebo Švýcarska, což homeopatie splňuje.

Podrobnější informace k právnímu prostředí pro praktikující homeopaty budou zde umístěny později (přístup s heslem).