Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Dopis zaslaný členům Homeopatické společnosti, z.s. v prosinci 2018

Vážené členky a členové Homeopatické společnosti, z.s.,

 nastal předvánoční čas a pomalu se blíží ke konci rok 2018, který byl na události v české homeopatii neobyčejně bohatý a vypadá to, že zřejmě podobně či více bohatý bude i rok 2019. Zda v pozitivním nebo regulativním slova smyslu ukáže čas. Pojďme si říci, co hlavního se událo, ještě předtím však dvě provozně-organizační poznámky.

Dovoluji si Vás z pověření výboru Homeopatické společnosti, z.s. pozvat na Shromáždění členů Homeopatické společnosti, z.s., které je nejvyšším orgánem spolku. Shromáždění členů se bude konat v sobotu dne 19. ledna 2019 od 18:15 v prostorách ČVUT, Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice. Shromáždění navazuje na víkendovou přednášku italského homeopata Massimo Mangialavoriho pořádanou Homeopatickou akademií, místnost konání bude upřesněna na místě podle našeho počtu. Jednotlivé body shromáždění budou ještě upřesněny a zaslány, hlavními budou podrobnější informace o událostech končícího roku, informace o hospodaření spolku, volba nového výboru spolku, plány do budoucna.

Na minulém shromáždění členů bylo přijato usnesení, že členské příspěvky se vybírají vždy za kalendářní rok a činí 200 Kč ročně, podle stanov lze dobrovolně poslat částku i vyšší. Pošlete prosím své členské příspěvky na účet spolku 222650295/0300 tak, aby částka přišla do konce kalendářního roku. Napište do kolonky odesilatel své jméno a příjmení, abychom mohli příspěvek identifikovat. Dovolíme si jen upozornění, že členský příspěvek spolku není z pohledu zákona o účetnictví daňovým výdajem, není jej tedy možné uplatnit jako výdaj v daňovém přiznání.

Stručně z hlavních událostí, které se v letošním roce odehrály. V následujících předvánočních nebo vánočních dnech budou podrobnější informace popisující níže uvedené skutečnosti zveřejněny na našich webových stránkách, dříve jsme se k tomu bohužel nedostali.

 • Už na podzim 2017 a dále v prvním pololetí letošního roku jsme komunikovali se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve věci žádosti, aby SÚKL z moci úřední převedl výdej veškerých homeopatik na volný výdej. Důvodem je námi tvrzený rozpor podmínek definovaných v §39 zákona 378/2007 Sb. o léčivech, který definuje, že léčiva vydávaná pouze na lékařský předpis mají splňovat některou z následujících vlastností (zjednodušeně): vysokou nebezpečnost i při správném použití, nebezpečnost pro zdraví při nesprávném užití, obsah nové látky s nutností dalšího sledování, parenterální způsob užití, obsah omamné nebo psychotropní látky. To homeopatika nesplňují, podle našeho názoru nemají být tedy na recept.
 • Bývalý ředitel SÚKLu PharmDr. Blahuta i současná ředitelka Mgr. Storová nám sdělili, že z moci úřední (pře)registraci řešit nemohou s odvoláním se na to, že dříve provedené registrace na žádost žadatele (většinou z roku 1991 za jiného zákona o léčivech) jsou platné.
 • Z našeho pohledu je tento postoj vadný, protože při pravidelné (zpravidla pětileté) přeregistraci léčiva mělo být už dávno vzato v úvahu, že současný platný zákon podobnou registraci neumožňuje, a tedy mělo již dojít k převedení homeopatik do volného výdeje, jak je zvykem ve všech zemích EU s výjimkou Francie.
 • Za Homeopatickou společnost, z.s. byl podán podnět k prošetření postoje SÚKLu ze strany Ministerstva zdravotnictví jako nadřízeného orgánu. Na tento podnět nebylo ze strany ministerstva reagováno.
 • Ministerstvo bylo také požádáno, aby při připravovaném návrhu na změnu zákona o léčivech zařadilo do § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech větu, že „homeopatické přípravky nepatří mezi léčiva vydávaná na lékařský předpis“. Výsledek obdobný, bez reakce.
 • V listopadu při nečinnosti ministerstva zdravotnictví ve věci homeopatických léčiv byl podán prostřednictvím poslankyně Karly Maříkové pozměňovací návrh ve výše uvedeném znění přímo na půdě poslanecké sněmovny. Prošel druhým čtením, pravděpodobně v předvánočním týdnu proběhne třetí čtení, které v případě schválení poslaneckou sněmovnou vyřeší více věcí, nejenom paradoxní situaci ohledně homeopatických léčiv na recept v ČR.
 • Homeopatika na recept ovlivňují nejen dostupnost homeopatik na českém trhu, ale také vytváří právní nesystémovost, pokud homeopaté nelékaři doporučují léky na předpis. O tom se vedou dva právní spory ve Zlínském kraji už od roku 2014, v nichž se rozhoduje, zda homeopatické poradenství jsou zdravotní služby (pak je smí provádět pouze lékaři) nebo nikoli. O tom níže, nicméně vyřazení homeopatik z léčiv na recept by sebralo nejsilnější argument pro zdravotní služby. Ten je způsoben porevoluční registrací jednou firmou u nás tehdy neznámých homeopatických léčiv a byrokraticko-alibistickým přístupem dozorového orgánu k této věci, tedy způsobem, jak se právní prostředí tvořit nemá.
 • Jak už bylo výše zmíněno, tak od roku 2014 probíhají dva paralelní soudní spory ve Zlínském kraji. Ty se vedou o to, zda je homeopatie zdravotní službou (tedy se řídí zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách a smí ji vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci – rozumějme s ohledem na léčiva=homeopatika lékaři), nebo není zdravotní službou a je tedy živností a řídí se kromě živnostenského zákona zejména §2636 – 2651 občanského zákoníku. V dosavadních 6 stáních bylo soudy potvrzeno v 5 z nich, že homeopatie je živností, není zdravotní službou. V jednom případě rozhodnutém v roce 2017 Nejvyšším správním soudem došlo ke vrácení k došetření, nicméně v tomto případě se NSS v odůvodnění přiklonil k úvaze, že by homeopatie mohla být zdravotní službou. Následný jiný senát NSS v jiném případu v červenci 2018 důrazně rozhodl a odůvodnil, že homeopatie nemůže být zdravotní službou, protože (zjednodušeně): není jednoznačně vědecká, což se u zdravotních služeb podle pravidel vědy očekává, není vyučována na lékařských fakultách při vzdělávání lékařů, není v seznamu výkonů ani placena ze zdravotního pojištění.
 • Vzhledem k tomu, že se proti sobě postavili dva názory různých senátů NSS, bude o budoucnosti nelékařské homeopatie rozhodovat rozšířený senát NSS, kdy není dosud známo.
 • Z důvodu předběžné opatrnosti jsme již v srpnu 2018 zaslali rozšířenému senátu NSS a nechali založit do spisu Odborné vyjádření Homeopatické společnosti, z.s., které je dostupné i na našich webových stránkách homeopatickaspolecnost.cz. Text není pro právní laiky jednoduchý k pochopení, shrnuje však komplexně postavení homeopatie v mezinárodním i českém právu vč. ústavního pohledu, který mohou soudci NSS použít pro analýzu stavu práva v této otázce postavení homeopatie. Podle některých formulací byl použit již při rozhodování druhého senátu NSS, který dopadl pro nelékařskou homeopatii velmi příznivě.
 • Máme několik dalších argumentů, které předáme rozšířenému senátu NSS k úvaze, jedním z nich může být také výsledek hlasování poslanecké sněmovny ve věci postavení homeopatik na recept.
 • Další záležitostí k řešení je připravovaný zákon o léčitelských službách. Tento návrh zákona jsme jako jedna z pouhých tří léčitelských organizací připomínkovali, a to hned 26 připomínkami. Značná část našich připomínek byla zapracována do novější verze návrhu, která výslovně zmiňuje, že homeopatie má být v budoucnu léčitelskou službou, tedy by ji mohli poskytovat nelékaři jako dosud. Při úpravách webové stránky v následujících dnech bude první verze i připomínky zpracované Výborem Homeopatické společnosti, z.s. zveřejněna.
 • Návrh zákona však není ani po úpravách v ideálním stavu, nyní byl odeslán do meziresortního připomínkovacího řízení (na jiná ministerstva), nicméně bude zřízena a v únoru se sejde skupina zástupců jednotlivých léčitelských směrů (za Homeopatickou společnost, z.s. jako největší nelékařský spolek homeopatů bude zastupovat Ing. Jan Matyáš) a pak dostane návrh finální verzi, která půjde do vlády a možná potom do poslanecké sněmovny.
 • Ať už výsledek rozhodnutí NSS nebo podoba léčitelského zákona budou jakékoli, lékařů se to nijak nedotkne a mohou i nadále homeopatii praktikovat.
 • Z dalších aktivit byla dvě veřejná vystoupení Ing. Jana Matyáše v pozici předsedy Homeopatické společnosti, z.s., a to v listopadu diskuze v Rozstřelu na idnes.cz s Tomášem Cikrtem https://technet.idnes.cz/homeopatie-jak-proc-funguje-dpm-/veda.aspx?c=A181127_115955_veda_mla a v Máte slovo na téma Léčitelský zákon (o němž se mnoho nemluvilo) na https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/218411030520036/

 

Dalo by se napsat i více, ale nechme více prostoru předvánoční a vánoční náladě. 

 

S přátelským pozdravem a přáním krásných vánočních svátků

 

Výbor Homeopatické společnosti, z.s. 

Ing. Jan Matyáš, předseda