Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Stanovy Homeopatické společnosti, z.s.

 Článek I

Obecná ustanovení

 1. Název spolku: Homeopatická společnost, z.s.
 2. Právní forma: spolek
 3. Sídlo: Hráského 1927/19, Praha 4 – Chodov 148 00
 4. Identifikační číslo: 265 41 751
 5. Datum vzniku: 2001

 

Článek II

Účel a cíle činnosti Homeopatické společnosti, z.s.

 1. Homeopatická společnost, z.s. (dále v těchto stanovách jen „HS“) je dobrovolný odborný a demokratický spolek poradců v oblasti homeopatie a autopatie, a příznivců těchto oborů.
 2. HS svou filosofií vychází z VI. vydání Organonu léčebného umění Samuela Hahnemanna, v němž je vyjádřena definice homeopatie, její obecné poslání a smysl. Autopatií se rozumí metoda popsaná v knize Uzdrav se s autopatií, VI. vydání, jejímž autorem je Jiří Čehovský. Metoda vychází z hlavních homeopatických zásad, vyjádřených zejména v § 9, 10 a 12 Organonu léčebného umění. 
 1. Předmětem hlavní činnosti je obhajovat svobodu praktikování homeopatické a autopatické léčby.
 2. HS doporučuje pravidla pro činnost svých členů zejména stanovením standardů vzdělávání zvláště pro každý obor, homeopatii a autopatii, a prostřednictvím Etického kodexu člena HS.
 3. HS má za cíl podporovat praktikování homeopatického a autopatického poradenství zejména prostřednictvím odborně vzdělaných poradců, kteří splnili standardy vzdělávání HS úspěšným složením zkoušky v daném oboru na HS pověřeném pracovišti. Výbor HS může svým rozhodnutím uznat splnění standardů vzdělávání také obecně známým odborníkům v oboru nebo po prokázání obdobného vzdělání jiným způsobem.
 4. HS může reprezentovat své členy navenek např. ve vztazích k státu, EU apod.

  

Článek III

Členství

 1. Členem se může stát plnoletá osoba podáním přihlášky o členství v HS, která souhlasí se stanovami HS a svým jednáním respektuje Etický kodex HS a Standardy vzdělávání HS.
 2. Členství vzniká:
 • projevením zájmu a podáním přihlášky o členství v HS, schválením členství Výborem HS, zaplacením členských příspěvků
 • řádné členství trvá ode dne registrace a zaplacení členských příspěvků vždy do skončení aktuálního funkčního období
 • zaplacením členského příspěvku v dalším období se členství automaticky prodlužuje (obnovuje)
 • po uplynutí celého období mezi řádnými Shromážděními členů bez zaplacení členských příspěvků je členství v HS ukončeno, ale identifikační údaje člena budou uchovány po dobu dalších 2 let.
 • v případě dodatečného doplacení členských příspěvků a souhlasu Výboru HS může být členství obnoveno. Pokud se tak nestane do 2 let od pozbytí členství, budou identifikační údaje člena odstraněny ze seznamu členů.

 

 1. Členství zaniká:
 • rezignací,
 • úmrtím,
 • vyloučením,
 • neplacením členských příspěvků po dobu celého volebního období

 

 1. HS může člena vyloučit pro závažné porušení stanov, etického kodexu nebo usnesením Shromáždění členů
 • návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen, v návrhu uvede důvody vyloučení. Člen navrhovaný k vyloučení, musí být s návrhem vyloučení seznámen nejméně 15 dnů před jednáním Výboru HS,
 • o vyloučení člena rozhoduje Výbor HS. Rozhodnutí se doručí vyloučenému členovi. Proti rozhodnutí Výboru HS o vyloučení se člen může odvolat do 15 dnů po doručení rozhodnutí k nejvyššímu orgánu spolku – Shromáždění členů

  

Článek IV

Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů:
 • účastnit se Shromáždění členů HS,
 • volit členy Výboru HS  a sám být volen,
 • vznášet návrhy a připomínky pro činnost Výboru HS a Shromáždění členů,
 • využívat výhod poskytovaných spolkem,
 • odvolat se proti rozhodnutí, kde to stanovy připouštějí,
 • být přítomen jednání, které se týká jeho osoby, návrhů či stížností,
 • vystoupit ze spolku.

 

 1. Povinnosti členů:
 • dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů spolku,
 • platit členské příspěvky,
 • hájit a spoluvytvářet dobré jméno HS,
 • hájit a spoluvytvářet dobré jméno homeopatie a autopatie.

  

Článek V

Evidence členů

 1. Spolek vede evidenci členů. Člen je zaregistrován do 30 dnů po jeho přijetí do spolku. Registračními údaji jsou: jméno a příjmení člena, emailová adresa, telefon, adresa a datum přijetí za člena. Po ukončení členství jsou údaje člena ze seznamu členů vymazány.
 2. Za vedení evidence odpovídá pověřený člen Výboru HS.
 3. Evidence členů je neveřejná a je přístupná na vyžádání k nahlédnutí členům spolku, přičemž HS je povinen se při evidování osobních údajů svých členů řídit ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Člen dnem podání přihlášky do HS vyjadřuje souhlas s vedením svých údajů ze strany HS.

 

Článek VI

Organizační struktura

 1. HS sdružuje členy, kteří na Shromáždění členů hlasováním volí pětičlenný Výbor HS. Výbor HS ze svého středu zvolí Předsedu HS jako statutární orgán HS.

 

Článek VII

Řídící orgány HS

 1. Orgány spolku jsou:
 • Shromáždění členů,
 • Výbor HS,
 • Předseda HS.
 1. Shromáždění členů může zřídit další poradní, kontrolní nebo revizní orgány, standardně se nezřizují.  

 

Článek VIII

Shromáždění členů

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Shromáždění členů. Shromáždění členů se schází jednou ročně. Mimořádné Shromáždění členů může svolat Výbor HS. Na písemnou žádost nejméně pětiny řádných členů spolku může být svolána kdykoliv v průběhu roku. Termín a místo konání Shromáždění členů je povinen Výbor HS zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem konání. Forma oznámení je na emailovou adresu členů a/nebo zveřejněním na webové stránce HS nebo www.homeopatie.cz.

 

 1. Shromáždění členů HS:
 • rozhoduje o změně stanov HS,
 • odvolává a volí členy Výboru HS,
 • stanoví členské příspěvky,
 • bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření,
 • schvaluje plán činnosti na následující období předkládané Výborem HS,
 • hodnotí činnost Výboru, jeho členů a činnost předsedy,
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím o vyloučení členů.
 1. Shromáždění členů je svoláváno Výborem HS.
 2. Usnášeníschopnost Shromáždění členů není omezena počtem přítomných členů.
 3. Shromáždění členů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení HS je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů spolku, minimálně však 10 přítomných členů.
 4. Z jednání Shromáždění členů je vyhotoven zápis nejpozději do 30 dnů ode dne jeho konání a je přístupný členům spolku na vyžádání.

 

Článek IX

Výbor HS

 1. Výbor HS je výkonným orgánem, je oprávněn jednat jménem spolku ve všech věcech. Každý člen Výboru HS může pracovat samostatně, vždy však na základě konkrétního pověření Výborem HS.
 2. Členové Výboru HS jsou voleni Shromážděním členů na funkční období jednoho roku v počtu pěti členů výboru. Výbor HS zvolí ze svých členů Předsedu HS a ustanoví hospodáře spolku. Hospodářem spolku může být jakýkoli člen HS.
 3. Výbor HS zabezpečuje provedení usnesení členů schválená na Shromáždění členů. Ze své činnosti se zodpovídá Shromáždění členů.
 4. Výbor HS vyjadřuje svoji vůli hlasováním na schůzích výboru prostou většinou hlasů. V případě patového hlasování má předseda dva hlasy.
 5. Schůze Výboru svolává předseda nebo většina členů výboru.
 6. Výbor HS je funkční, jestliže jeho většinu tvoří členové zvolení na Shromáždění členů. V případě odstoupení některého z členů může být na jeho místo kooptován nový člen výboru z řad členů HS. V případě rezignace nadpoloviční většiny členů bude nejpozději do 3 měsíců svoláno nové Shromáždění členů.
 7. Rozhodnutí výboru jsou zaznamenána formou zápisu ze schůze výboru a archivována pro Shromáždění členů. 

Článek X

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem HS.
 2. Předseda je zvolen většinou z členů Výboru HS
 3. Zastupuje HS navenek.
 4. Organizuje a řídí jednání Výboru HS.

  

Článek XI

Hospodaření spolku

 1. HS je samostatně hospodařící jednotkou financovanou zejména členskými příspěvky. Zprávu o hospodaření spolku předkládá Výbor HS Shromáždění členů ke schválení. Hospodaření spolku se řídí platnými předpisy.
 2. Zdroje příjmů:
 • členské příspěvky              
 • případný dar

 

Článek XII

Vnitroorganizační předpisy

 1. Vnitřními předpisy spolku se rozumí předpisy doporučené pro všechny členy HS, zejména Etický kodex a Standardy vzdělávání v daném oboru.
 2. Úpravy předpisů může provádět Výbor HS. Tyto změny jsou platné pouze do nejbližšího Shromáždění členů, kde se o nich musí hlasovat.
 3. Veškeré vnitřní předpisy se zpřístupňují členům HS.
 4. Ke zpřístupnění dochází i sdělením, že předpis byl vydán s uvedením, kde je možné se s jeho obsahem seznámit.

 

Článek XIII

Zánik spolku

 1. HS se zrušuje rozhodnutím Shromáždění členů dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů, současně se musí jednat o minimálně 10 členů hlasujících pro zrušení.
 2. Shromáždění členů rozhodne o vypořádání závazků spolku a o naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 4. Likvidátor sestaví soupis majetku HS, který zpřístupní všem členům spolku. O způsobu zpřístupnění rozhodne Shromáždění členů.
 5. HS zaniká výmazem z rejstříku spolků.

 

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek Homeopatická společnost vznikl v roce 2001 registrací provedenou Ministerstvem vnitra České republiky: sp. zn. VS/1-1/48032/01-R
 2. Dojde-li mezi členy HS ke sporu o výkladu těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněno Shromáždění členů.
 3. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry HS zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. Schválením těchto stanov Homeopatické společnosti, z.s. se ke dni jejich schválení v plném rozsahu ruší předchozí verze stanov HS.
 5. Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním členů Homeopatické společnosti, z.s. konanou dne 7. 6. 2015

 

V Praze dne 7. 6. 2015

 

 

                                                                                                            Homeopatická společnost, z.s.