Kontaktujte nás: homeospol@email.cz

Homeopatická společnost, z.s.

Společnost praktikujících homeopatů a příznivců homeopatie, nelékařů i lékařů

Standardy vzdělání praktikujícího homeopata

registrovaného Homeopatickou společností, z.s.

 

 1. Znalost homeopatické filosofie a metody s důrazem na klasické, časem ověřené postupy založené zejména na principu podobnosti, principu potencovaných látek, principu totality symptomů a pravidla jediného homeopatického léku v jeden čas.

(Doporučená literatura: Hahnemann, Samuel:  Organon léčebného umění, Kent, James Tyler: Přednášky o homeopatické léčbě, Vithoulkas, George: Homeopatická věda, Čehovský, Jiří: Homeopatie, víc než léčba, Uzdrav se s autopatií a další.)

 

2. Znalost a schopnost odebrání případu na vstupní konzultaci, vyhodnocení vývoje a vedení kontrolních konzultací, schopnost analýzy případu, vybrání důležitých symptomů, schopnost zpracovat analýzu za použití rozsáhlého repertoria v knižní nebo počítačové podobě (např. Kentovo Repertorium, Murphyho Repertorium a další).

 

3. Znalost použití a pochopení popisu homeopatických léků v Materia medika (Kent, Murphy, Morrison, Boericke, Allen, Smits, Sankaran a další). Schopnost diferenciální diagnózy mezi léky v kontextu konkrétního případu.

 

Celkový rozsah prokázaného vzdělávání je minimálně v počtu 350 hodin, z toho minimálně třetinu tvoří praktický výcvik (supervize, praktické semináře). Vše doplněné nezbytným samostudiem v rozsahu minimálně 500 hodin.

 

4. Ve výjimečných případech dlouhodobě praktikujících homeopatů může být doložené vzdělání nahrazeno prohlášením praktikujícího homeopata, že svými znalosti splňuje požadovaný rozsah znalostí a praktickou část výuky prokáže dodáním deseti podrobně zpracovaných kasuistik z vlastní předchozí praxe nebo odkazem na jejich publikované znění (Jedná se zejména o homeopaty, kteří začínali v devadesátých letech, kdy formální požadavky na vzdělání byly nižší. Posouzení příp. ověření je v kompetenci Výboru HS).

 

5. U homeopatů – nelékařů je požadována znalost anatomie, fyziologie a klasické medicínské terminologie ve vztahu k systému homeopatického repertoria a materie mediky.

 

6. U homeopatů – nelékařů je požadována znalost minimálních medicínských znalostí sloužící k základnímu rozpoznávání stavů, které by mohly vyžadovat neodkladnou odbornou lékařskou péči.

 

7. Znalost zákonů a předpisů týkajících se poskytování péče o zdraví (zejména Občanský zákoník, oddíl Péče o zdraví a Zákon o ochraně osobních údajů).

 

8.  Realizace uplatňování standardů společnosti:

Absolventi vzdělávacích zařízení, která splňují rozsah výuky a zkoušek v uvedeném standardu mohou být  HS vedeni jako registrovaní homeopaté.

Jednotlivci, kteří nejsou posluchači žádné školy, ale přijmou tyto standardy, mohou u Homeopatické společnosti, z.s. nebo u pověřeného pracoviště složit zkoušku, která ověří jejich znalosti. Poté a po uznání skutečností podle bodu 4), mohou být rovněž vedeni jako registrovaní homeopaté Homeopatické společnosti, z.s.

Registrace může být výborem společnosti výjimečně udělena homeopatům (např. lékařům), kteří svou literární či vědeckou prací nebo vzdělávací činností či všeobecně známou dlouhodobou prací prokázali odbornou zdatnost a přínos oboru, a to i v případě, že nesložili zkoušku a neabsolvovali jako posluchači povinné supervize a praktická cvičení.

 

9.  Registrovaný homeopat je povinen řídit se etickým kodexem Homeopatické společnosti, z.s.

 

10.  Homeopatická společnost, z.s. vede veřejný registr registrovaných homeopatů, doporučuje jejich služby.

 

11. Registrovaný homeopat může být z registru homeopatů vyřazen rozhodnutím výboru Homeopatické společnosti při závažném nebo opakovaném a spolehlivě doloženém porušení etického kodexu Homeopatické společnosti. Odvolat se může ke Shromáždění členů HS.